Lokale opvanginitiatieven (LOI)

De Dienst LOI bestaat sinds december 2003 in het OCMW van Ukkel.

Het OCMW is momenteel geconventioneerd om 47 personen te onthalen. Het OCMW beschikt over 6 huizen waarvan 5 LOI’s voor 41 alleenstaande volwassenen en gezinnen, en 1 huis voor 6 niet-begeleide minderjarigen (NBMV).

Het OCMW heeft een conventie ondertekend met FEDASIL om verzoekers om internationale bescherming (vroeger: “asielaanvragers”) te onthalen.

Enkel FEDASIL kan personen doorverwijzen naar een LOI.

[lien vers une explication de ce qu’est un demandeur d’asile] envoyés par Fedasil [lien vers Fedasil].

Gedurende de hele asielprocedure krijgen asielzoekers sociale ondersteuning en opleiding die hen in staat stellen zich in de samenleving te integreren. Bovendien maakt het leven in kleine familiestructuren deel uit van de dynamiek van autonoom worden.

Een ploeg van 5 personen, waaronder een coördinatrice, 2 maatschappelijk werkers en 2 praktische begeleiders, staat in voor de begeleiding en integratie van de LOI-bewoners. Deze begeleiding omvat eveneens onderwijs voor de kinderen en de NBMV, leren van de landstalen en/of een beroep, activiteiten van sociale en culturele integratie, verschillende opleidingen, medische steun, opvolging van de asielprocedure, zoeken naar een woning, voorbereiden van en informeren over vrijwillige terugkeer,… Dit alles vergemakkelijkt de integratie, en mocht de asielzoeker worden uitgewezen, kan hij vertrekken met een opleiding die nuttig kan zijn, en een project waarmee hij zich opnieuw kan integreren in zijn land van herkomst.

De huidige bewonerssamenstelling van de LOI in het OCMW van Ukkel ziet er als volgt uit:

  • Erkende vluchtelingen (of vluchtelingen met subsidiaire bescherming) die op zoek zijn naar een privéwoning (de overgang naar steun van het OCMW)
  • Verzoekers om internationale bescherming met hoge erkenningsgraad, die momenteel nog de asielprocedure doorlopen

Ons OCMW is nog niet toegetreden tot het hervestigingsplan voor vluchtelingen.

Om de doelstellingen zo goed mogelijk uit te voeren werkt de LOI-coördinatie samen met de regionale coördinatie van Fedasil en verschillende verenigingen.

Contactpersoon :
Gloriose Mbonyingingo
Alsembergsesteenweg 860 te 1180 Brussel
Telefoon : 02/333 89 78

Spring naar de inhoud