De Sociale

Doel

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.”

Om dit doel te bereiken onderzoekt een team van 26 maatschappelijk werkers alle financiële, materiele en psychologische steunaanvragen.

Zij verstrekken eveneens alle nuttige inlichtingen om een oplossing te zoeken voor sociale of administratieve problemen die u eventueel ondervindt.

De steunaanvragen

 • Welke ondersteuning?

Er worden twee grote categorieën van steun geanalyseerd door de Sociale Wijkdienst:

 • Het recht op leefloon (of equivalent leefloon): dit is het recht op een maandelijkse uitkering die in functie van specifieke wettelijke criteria geëvalueerd wordt en die tot doel heeft minimuminkomsten te garanderen aan elk gezin (alleenstaanden, samenwoners, eenoudergezinnen, daklozen, enz.).
 • Het recht op sociale diensten: dit zijn specifieke toelagen aangepast aan uw sociale situatie, die beantwoorden aan een specifieke en gerechtvaardigde nood. Deze sociale steun verschilt dus van OCMW tot OCMW, en van gezin tot gezin (vb.: ten laste nemen van medische kosten, voedselpakketten enz.).

Raadpleeg de website van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie https://www.mi-is.be of OCMW-info-CPAS http://www.ocmw-info-cpas.be waar de verschillende toegangsvoorwaarden voor deze rechten te vinden zijn (categorieën (equivalent) leefloon, de bedragen, bijzondere sociale steun zoals het referentie-adres, enz.).

Hoe een aanvraag indienen bij het OCMW van Ukkel?

U kan zich inschrijven aan het onthaal van het OCMW alle werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur.

Bij een eerste aanvraag wordt u ontvangen door een van onze vier maatschappelijk werkers van het onthaal.

Hij of zij zal naar u luisteren, nagaan welk OCMW bevoegd is om u te ondersteunen, helpen uw vraag te detailleren en de goede ontvangst ervan bevestigen, de noodzakelijke bewijsstukken voor het sociale onderzoek opsommen en een afspraak vastleggen bij de maatschappelijk werker van uw wijk (22 wijken in Ukkel).

U heeft vervolgens enkele onderhouden met de maatschappelijk werker van uw wijk, zowel in het kantoor als thuis voor het sociaal onderzoek.

Uw vraag zal vervolgens op het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst besproken worden. Deze vinden elke woensdagavond plaats, waarvan een avond specifiek is voorbehouden aan de hoorzitting van bepaalde aanvragers.

De beslissing wordt binnen de 30 dagen na uw aanvraag genomen, en wordt u meegedeeld per aangetekende zending binnen de 8 dagen na de beslissing. U kunt niettemin mondelinge informatie over uw aanvraag krijgen vanaf de vrijdag die volgt op de beslissing van uw aanvraag (alleen ter plaatse en met uw identiteitskaart).

Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing?

Met de kennisgeving kunt u een beroep indienen bij de Arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden vanaf de ontvangst van de kennisgeving. De beroepsprocedure wordt aan de achterzijde van de kennisgeving uitgelegd.

U kunt eveneens vragen om rechtstreeks gehoord te worden door het Speciale Comité van de Sociale Dienst. Hiervoor richt u een brief aan de Voorzitter van het OCMW met vermelding van het onderwerp van uw verzoek.

Wanneer naar het OCMW komen?

 • Bij mijn referentie-maatschappelijk werker

De maatschappelijk werkers van de wijken ontvangen enkel op afspraak, alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Deze afspraak kan rechtstreeks bij uw maatschappelijk werker of aan het onthaal van het OCMW worden gemaakt (ter plaatse of per telefoon).

 • In hoogdringende situaties

Als uw sociale situatie duidelijk hoogdringend is, kan u elke werkdag van 9.00 tot 11.30 uur ontvangen worden door de Cel Onthaal die de graad van hoogdringendheid beoordeelt.

Indien de situatie werkelijk een dringende beslissing vereist, zal een maatschappelijk werker van de permanentie zich met de behandeling van deze dringende situatie belasten. De permanentie is open elke dag van 9.00 tot 12.00 u en van13.30 tot 16.30 u.

Opmerking: De namiddagpermanentie reikt geen enkel voorschot op leefloon/equivalent leefloon of requisitorium voor ziektekosten uit.

Indien de situatie niet hoogdringendheid is wordt een afspraak vastgelegd bij uw referentie-maatschappelijk werker.

 • Per telefoon

U kunt het onthaal van het OCMW elke werkdag van 9.00 tot 16.30 u bereiken op het nummer 02/370.75.11.

De maatschappelijk werkers zijn niet rechtstreeks bereikbaar in voormiddag, aangezien zij in onderhoud zijn. U kunt altijd uw naam en telefoonnummer aan het onthaal van het OCMW achterlaten opdat hij/zij u zo snel mogelijk terugbelt.

Wat als mijn maatschappelijk werker afwezig is?

Als uw maatschappelijk werker in verlof is, kunt u vragen dat een van zijn of haar collega’s uw vraag behandelt door u in de voormiddag naar de Cel Onthaal te begeven.

Als uw maatschappelijk werker ziek is, telefoneren wij u om de vastgelegde afspraak te verplaatsen.

Opmerking: Als u van telefoonnummer verandert, moet u uw maatschappelijk werker verwittigen om dit nummer in onze database te laten aanpassen.

De attesten : welke attesten?

 • Attest van steun: als u een (equivalent) leefloon ontvangt van het OCMW van Ukkel.
 • Attest van niet- afhankelijkheid van het OCMW: als u woonachtig bent in Ukkel en u niet door ons Centrum wordt geholpen.
 • Attest voor voedselpakketten: als u woonachtig bent in Ukkel en u onder de armoededrempel bent – de berekening gebeurt in onze kantoren op basis van een bewijs van uw inkomsten, een opvolging in schuldbemiddeling of een collectieve schuldregeling.
 • Attest voor de MIVB: als u een (equivalent) leefloon van het OCMW van Ukkel ontvangt – enkel als de MIVB u naar ons Centrum heeft doorverwezen met een schriftelijk bewijsstuk.

Hoe en wanneer een attest verkrijgen?

 • Donderdag van 14.00 tot 16.00 u: het onthaal wijst u door naar de “permanentie attesten”.
 • Bij een onderhoud met uw maatschappelijk werker referent.
 • Als u met uw maatschappelijk werker per telefoon contact opneemt, zal hij/zij het attest voorbereiden dat ’s anderendaags klaarligt aan het onthaal van het Centrum.

Opmerking: De attesten worden enkel overhandigd aan de betrokken persoon. Als iemand anders uw attest wil afhalen, moet hij of zij zich met een gedateerde en ondertekende volmacht van uw kant en een kopie van uw identiteitskaart moeten presenteren.

Waar kunt u ons vinden?

Alsembergsesteenweg 860, 1180 Brussel
Tel.: 02.370 75 11
Fax: 02.370 75 64
Email : sociale.aanvraag@ocmwukkel.be

Spring naar de inhoud